ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày đăng: 05/05/2019 - Chuyên mục: Tin nội bộ

Ngày 27/04/2019 tại Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần MIZA có trụ sở tại Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức với 75 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu 21.560.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 73 % tổng số cổ phần.
Tại Đại hội, Quý cổ đông đã được nghe Ông Đinh Tiến Ngự - Thành viên HĐQT - Phó TGĐ Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban TGĐ năm 2018 và mục tiêu định hướng năm 2019.
Ông Phạm Hải Châu – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
Ông Lê Văn Hiệp – Thành viên HĐQT - Phó TGĐ Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Bên cạnh đó, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Thành viên HĐQT Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận, đề xuất tờ trình đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019. 
Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT trong Đại hội, Đại hội đồng cổ công thường niên đã thảo luận và thống nhất, phê chuẩn thông qua các nội dung với tỷ lệ biểu quyết là 100% tán thành.
Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty cổ phần MIZA trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.
Trong năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trường điều hành kế hoạch sản xuất cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty trên tình thần thận trọng, chắc chắn, phát huy được những thành quả đã đạt được trong năm 2018, và bức đột phá cho năm 2019. Cùng với đó luôn xác định mảng kinh doanh và xuất khẩu là then chốt trong hoạt động SXKD năm 2019 với dự án lớn cho nhà máy sản xuất MIZA Nghi Sơn.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Tin tức khác